Els serveis educatius del CRECIM es centren en:

  Anàlisi de necessitats educatives en ciències, matemàtiques i tecnologia. El CRECIM treballa i ha treballat amb diferents institucions i organismes en la identificació de necessitats educatives concretes (need analysis), ja sigui per tal d’oferir plans de formació per als professionals educatius, per dissenyar i impulsar noves iniciatives o per realitzar millores específiques des del punt de vista didàctic a iniciatives existents.

  Avaluació formativa de materials, activitats i tallers educatius existents, tant formals com no formals, en l’àmbit STEM. El CRECIM treballa i ha participat en múltiples contractes amb empreses i institucions amb l’objectiu de dur a terme avaluacions externes de materials i tallers educatius de ciències existents. Aquestes avaluacions sempre tenen com a objectiu no només valorar l’èxit o idoneïtat d’una iniciativa determinada, sinó també proposar millores amb caràcter formatiu.

  Assessorament i seguiment de programes pilot en l’àmbit d’educació STEM: el CRECIM ha treballat i treballa acompanyant i fent seguiment de la implementació de programes pilot, aportant una avaluació externa tant sobre la qualitat educativa dels programes com a l’aplicabilitat dels pilots.

  Suport extern didàctic a projectes d’educació formal i no formal: el CRECIM ha treballat i treballa oferint suport extern en forma d’assessorament, revisió o consultoria a iniciatives educatives en l’àmbit de l’ensenyament STEM, ajudant en la presa de decisions o en la tria de metodologies de treball.