El projecte comprèn l’elaboració i difusió de material científic actualitzat sobre els fonaments i aplicacions de diverses energies renovables (energia solar tèrmica, energia solar fotovoltaica, energia minihidràulica, energia eòlica, energia de l’hidrogen), dirigit a professors de Secundària i a la població informada. El material integrarà les perspectives científiques i socioeconòmiques superant així els defectes que solen patir alguns materials disponibles: poca profunditat i rigor científic, tractament bàsicament tecnològic o únicament tenint present els aspectes socioeconòmics.

El material pretén:

  1. Proveir a la població general de coneixement i arguments científics sobre les necessitats energètiques (transferència, conservació, dispersió de l’energia, irreversibilitat dels processos espontanis, etc. són conceptes clau).
  2. Concienciar sobre la necessitat d’aprofitar els recursos energètics renovables per oferir respostes tecnològiques amb les que fer front a problemes actuals mediambientals i de sostenibilitat.
  3. Amb tot això, es pretén i es pot afavorir el desenvolupament d’actituds de pensament crític, de cooperació, solidaritat, de promoció de la creativitat, etc.

Dotació econòmica: 24.500€

Durada: 2003-2004

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó (IP), Digna Couso, Víctor Feliu, Joan Creus.