Referència: FCT-14-8903

El present projecte pretén contribuir als objectius generales de la convocatòria d’ajudes FECYT 2014 de incrementar la cultura científica de la societat, difondre els resultats d’investigació científica finançada amb fons públics, incentivar l’apropament de la ciència als ciutadans i fomentar els valors lligats a la ciència. Més concretament, aquest projecte proposa un estudi l’objectiu principal del qual es conèixer l’impacte de les activitats de divulgació i comunicació de la ciència que realitza un centre de ciència i recerca de referència com es el Parc Científic de Barcelona (PCB). En particular, el present projecte té com a objectius primordials:

  • Conèixer el nivell d’impacte dels tallers educatius del Programa “Investigació en Societat” del PCB amb el propòsit de potenciar l’abast dels objectius que aquests es plantegen.
  • Definir i validar indicadors i instruments de avaluació que poden ser útils per a analitzar l’impacte d’accions amb formats i propòsits similars duts a terme per institucions dedicades a promoure la cultura científica.
  • Formar l’equip d’investigadors del PCB encarregats de la realització dels tallers educatius amb alumnat de secundària.
  • Elaborar i difondre una guia de recomanacions per a la comunicació científica en format de tallers educatius presencials destinats a alumnat de primària i de secundària.

A més, essent el 2014 l’any Nacional de la Biotecnologia, el present projecte pretén contribuir l’objectiu de la millora de la comunicació i la divulgació científica de les activitats d’aquest sector. Això serà possible ja que l’estudi que proposem es centrarà en analitzar l’impacte dels tallers en torn a la biotecnologia i la biomedicina, àrees de coneixement sobre les que s’investiga de manera puntera en el PCB i sobre les que versen la majoria dels tallers analitzats.

Dotació econòmica: 22.200 €

Durada: 2015-2016

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Parc Científic de Barcelona (PCB)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras (IP), Maria Isabel Hernández Rodríguez, Digna Couso Lagarón, Víctor López Simó, Cristina Simarro Rodríguez.

Documents i publicacions derivades: