Aquesta col·laboració amb l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) tenia com a objectiu la creació d’una base de dades de recursos didàctics sobre l’energia a Catalunya. Els membres del CRECIM, es van encarregar de la coordinació i supervisió del procediment.

Per fer-ho, en primer lloc es va fer una descripció de la situació de l’ensenyament actual sobre energia a Catalunya relacionada amb cinc aspectes:  Una primer aproximació global sobre la temàtica, la justificació de què i per què s’ensenya sobre energia, Quan i com s’ensenya energia a l’escola, qui i on s’ensenya sobre energia fora de l’escola i què s’espera que els i les estudiants siguin capaços de saber i actuar entorn de l’energia.

Seguidament, es va generar una base de dades amb un recull d’entitats i recursos educatius i didàctics en matèria energètica a partir de la caracterització de 328 recursos educatius sobre l’energia. Per a la descripció es van tenir en compte fins a 14 ítems relatius a: informació general (Títol, breu descripció, etc.), aspectes didàctics (el tipus de recurs, la temàtica, etc.) i aspectes tècnics (l’edat, el temps de duració, el cost, etc.)

La tercera fase del projecte va consistir en detectar la necessitat i els buits de coneixement que actualment es donen al sistema reglat i no reglat. L’anàlisi de la problemàtica es va fer mitjançant dues vies: un anàlisi quantitatiu i qualitatiu de més de 300 recursos educatius inclosos a la base de dades i un anàlisi dels comentaris recollits en un “focus group” sobre l’ensenyament de l’energia en diferents contextos en els que van participar 13 mestres, professors, educadors i responsables d’iniciatives educatives.

Arrel de les problemàtiques observades en la fase anterior, es va definir una proposta d’actuació: L’escola de l’Energia. Aquesta intentava clarificar conceptualment l’ensenyament de l’energia, explorar sinèrgies amb els recursos existent i oferir activitats concretes d’alt valor didàctic que contemplessin alhora els criteris de Sostenibilitat i de la perspectiva RRI (Responsible Research and Innovation).

Durada: 2016

Altres entitats participants:

Membres del CRECIM participants: Digna Couso Lagarón (IP), Víctor López Simó, David Ferrer Sánchez.

Documents i publicacions derivades: