En un context de múltiples reptes per al professorat de primària i secundària, la figura del ‘resource teacher’ cobra especial relleu com a persona que pot donar suport a un centre escolar, al professorat o als alumnes per tal d’atendre unes necessitats científiques que el centre voldria satisfer.

En aquesta iniciativa es va realitzar un assessorament sobre els objectius esperables del projecte i es va avaluar la valoració del projecte per part de tres dels agents implicats: els alumnes, el professorat i els científics.

Per a l’avaluació del programa es van dissenyar diversos instruments i estratègies de recollida de dades ( 22 qüestionaris on-line als científics/ques del Programa, 13 entrevistes telefòniques als docents, grup de discussió amb els científics/ques, 251 qüestionaris pre als estudiants de secundària, 297 qüestionaris post per als de primària i 298 qüestionaris post per als estudiants de secundària) a partir de les quals obtenir evidències de l’impacte de la primera edició del Programa.

Aquest treball va permetre evidenciar que el programa semblava tenir el potencial d’apropar el estudiants a les persones que es dediquen a la ciència tot trencant estereotips negatius i augmentant el seu optimisme respecte a la recerca científica. D’altra banda, també es van poder identificar algunes de les dificultats de la primera edició del programa i fer-ne propostes de millora per a futures edicions.

 

Durada: 2015-2016

Altres entitats participants:

  • CESIRE (Centres específics de suport a la innovació i la recerca educatiiva)
  • UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)

Membres del CRECIM participants: Digna Couso Lagarón (IP), Maria Isabel Hernández Rodríguez, David Ferrer Sánchez.