El projecte Prat de la Riba pretén que l’alumnat de Secundària dels diferents centres escolars de Catalunya visiti empreses del territori català i especialment els seus Departaments de Recerca, Desenvolupament i Innovació, a la vegada que aprèn i aplica continguts del seu currículum en l’assignatura de Tecnologia de l’ESO. Aquestes visites estan dissenyades per tal que l’alumnat observi professionals del sector tecnològic i, en particular, les tasques que duen a terme els tècnics superiors i enginyers des dels departaments de R+D+i. Es pretén que l’alumnat de secundària tingui possibilitats de visualitzar quina podrà ser la seva feina de futur, un futur que triarà abans d’acabar la secundària i sobre el qual té, en general, massa pocs elements de referència.

Les visites que es plantegen estan adreçades a l’aprenentatge d’alguns punts o temes del currículum (propietats de productes, característiques de processos industrials o disseny de productes) com un complement al treball d’aula, com una ajuda per aprofundir en temes que s’hi tracten o també com un recurs per orientar algun Treball de recerca. Per això les anomenem Classes-visita.

Es proposa a l’alumnat, a partir d’un Dossier de l’alumnat, la resolució d’una situació problema que haurà de resoldre amb ajuda dels professionals que coneixerà a les empreses. Pel que fa a les orientacions didàctiques del treball a elaborar per l’alumnat hi ha tres punts que són especialment innovadors:

 1. Treball de resolució de problemes o mètode d’indagació.
  El treball de l’alumnat es planteja com un treball d’indagació guiat per una pregunta o interrogant general («la pregunta guia»), no com un conjunt de preguntes esglaonades. Ja sabem que l’alumnat pot anar seguint cada pregunta individual sense tenir una visió global de «cap on va», sense haver aclarit el que realment li interessa buscar i saber. A més s’ha comprovat que els treballs en què l’alumnat sap el que busca i porta la iniciativa, afavoreixen la comprensió i fomenten la creativitat.
 2. Estructura del treball en tres fases.
  Degut a que aquestes Classes-visita es plantegen com un recurs didàctic de l’assignatura que va més enllà de la mera visita a unes instal·lacions industrials, el treball està plantejat en tres moments diferents:

  1. Treball previ a la visita: Realitzat a l’aula, formant part de l’assignatura de Tecnologies, es duen a terme activitats de preparació als continguts sobre els quals versa la visita i es planteja el Problema que guia el treball
  2. Treball “in situ”: Seguint un itinerari concret, l’alumnat observa i recull informació sobre els processos tecnològics i sobre el treball al laboratori de R+D+ i.
  3. Treball posterior a la visita: Es duu a terme un treball de síntesi i un de creació vinculat al procés industrial de l’empresa visitada. S’exposaran els treballs a finals de curs en el concurs de Premis Prat de la Riba (Juny 2010).
 3. Gestió del grup. El mètode d’experts.
  La distribució de tasques de l’alumnat durant tot el procés convé organitzar-la de tal manera que s’arribi a resoldre la pregunta guia en grups de 4 o 5 persones que discutiran en equip i resoldran la situació problema a partir de la cerca d’informació individual des de 4 o 5 perspectives professionals diferents (representades pels diferents experts).
  El grup classe està gestionat per tal que l’alumnat treballi i arribi a les fites que ens proposem, mitjançant el “Mètode d’experts” entès com la formació a partir del grup classe en grups de treball més petits i en el repartiment de tasques entre els membres del mateix equip. Cada membre de l’equip explora per aprofundir en un aspecte posteriorment es reuneix tot l’equip sencer per tal de resoldre la situació problema que només es podrà fer amb ajuda de la feina de cada expert.
  Les activitats de l’alumnat no es plantegen com un treball individual fet com a “deures” a casa sense visió de tasca conjunta d’un equip, perquè ja està ben comprovat que, l’alumnat aprèn i més si discuteix dins d’un equip. Si cada alumne ha de ser expert en alguna cosa, té les seves responsabilitats i va buscant el que necessita.
  Alguns dels experts que es proposen als diferents treballs són:

  1. Científic (físic, químic, biòleg, etc.)
  2. Tècnic (enginyer, tècnic) per dissenyar el procés industrial
  3. Tècnic (enginyer, tècnic) per control de la producció
  4. Expert en control del producte
  5. Expert de control de qualitat o expert en R+D+i
 4. Els processos d’investigació i desenvolupament com a pedra angular de la visita.
  Donats el objectius del Projecte Prat de la Riba, l’alumnat que realitza les visites a les empreses, rebrà informació específica sobre les tasques que es realitzen en el Departament de R+D+i i de quins són els estudis universitaris necessaris per a realitzar-les. Convé destinar part de la visita a mostrar a l’alumnat en què podria consistir el seu futur professional en tasques científico-tècniques. Donada la limitació de temps, es preveu en aquestes visites deixar a un segon pla els aspectes sociològics propis de l’estudi d’una empresa i dels seus diversos departaments com ara Finances, Màrqueting, Recursos Humans, etc.

En tots els cursos, en tornar de la visita es construeix una idea i/o s’obté un producte final (objecte, material, enginy, solució tècnica, pòster, etc) que serà exposat. És el Treball de síntesi i el Treball de creació. La disposició de l’alumnat per aquest treball i també els resultats obtinguts poden ser un aspecte rellevant per avaluar si l’alumnat ha aconseguit certs objectius. No es plantegen les activitats de síntesi com receptes a seguir ja que un dels objectius del projecte és fomentar la creativitat i l’originalitat en donar resposta a quelcom.

Estat Actual del projecte

Actualment el projecte Prat de la Riba es troba en Fase de Desplegament amb la que s’inicia l’ampliació de les activitats portades a terme al llarg de del curs 2008-2009 durant el qual es van assolir les següents fites:

 • Definició de criteris de sel·lecció de les empreses
 • La visita a 30 centres industrials
 • La sel·lecció de 13 centres industrials que complissin els criteris definits
 • La definició de l’estructura dels 13 materials didàctics
 • L’elaboració dels materials didàctics per a aquestes empreses
 • La definició d’itineraris concrets pactats amb les 13 empreses
 • La firma de 6 convenis de col·laboració UAB/CRECIM-EMPRESA
 • La revisió i validació dels materials didàctics de les 13 empreses
 • El contacte amb varies entitats i institucions
 • La presentació publica del projecte
 • Enviament de la informació a tots el professorat de Tecnologia de tot Catalunya a través de l’AulaTec

Aquestes activitats ja realitzades durant el curs anterior ens facilitaran el desplegament complet del projecte durant el curs 2009-2010 en condicions de compliment dels objectius marcats: incorporar 20 empreses noves durant aquest curs, amb l’elaboració dels seus materials i organització de visites, al mateix temps que posem a punt la visites als 13 centres proposats l’any passat amb la visita prevista de 1500 alumnes.

Dotació econòmica: 2.000€

Durada: 2009-2010

Altres entitats participants:

 • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras, Eva Valero Cabré, Equip de professorat de Tecnologia de Secundària.