Referència: 2004ARIE 00063

El projecte de recerca POSTRES consisteix en analitzar la utilització de l’equipament proporcionat als Centres de Secundària per realitzar treball experimental. Convé conèixer tant les possibilitats d’utilitzar tal equipament com les formes de fer-ho que resulten més eficaces per a l’aprenentatge conceptual i procedimental dels alumnes. Detectar les necessitats del professorat per a la introducció d’eines informàtiques a les pràctiques de laboratori de Ciències experimentals, donar orientacions de com presentar l’eina i el treball al laboratori utilitzant aquest equipament i, formular algunes directrius per a la confecció dels guions específics per l’ús d’aquesta tecnologia són objectius centrals que ens hem proposat pel seu interès social, professional, científic, acadèmic, polític i econòmic.

Els objectius del projecte són:

 1. Detectar en els Centres públics de Catalunya que han rebut l’equipament Multilog les dades reals d’utilització (quantitatiu), les condicions en que realment s’està utilitzant (qualitatiu) i les dificultats que cal superar.
 2. Aprofundir en el coneixement de la problemàtica d’introduir eines informàtiques a les pràctiques de laboratori de Ciències experimentals a Secundària mitjançant l’equipament Multilog. Això implica:
  1. Identificar factors que estan influint en un aprenentatge significatiu dels alumnes, com per exemple l’estil del professor, l’enfocament del treball experimental, els guions de treball, l’organització del temps i espai en el laboratori, etc.
  2. Analitzar com aquests o altres factors intervenen en la consecució dels objectius que el professorat es marca: objectius conceptuals i objectius procedimentals (interpretació de gràfics, realització d’informes, habilitats manipulatives respecte l’utillatge científic, el software i el hardware, etc.).
 3. Actualització i, si s’escau, generalització d’alguns dels resultats del projecte STTIS (Science Teacher Training in an Information Society), un projecte europeu que tenia com objectiu primordial analitzar i descriure els processos d’adaptació dels professors a diverses innovacions per l’ensenyament de les Ciències, i en particular, a la introducció de la tecnologia MBL pel treball de laboratori.
 4. Proposar directrius per a la confecció dels guions de treball per als alumnes de forma que contribueixin a un treball experimental educativament eficaç. No és evident com cal donar per escrit les orientacions als alumnes quan les pautes fan referència a entitats tan diferents com els aparells del laboratori, equipament informàtic (hardware i software), conceptes científics, gràfiques en pantalla, interaccions entre alumnes, etc.
 5. Proposar orientacions per la formació del professorat que ha d’utilitzar aquesta tecnologia. Per exemple, creiem que la formació del professorat que ha d’utilitzar MBL no es pot limitar a ensenyar a utilitzar l’eina i mostrar alguns models.

Dotació econòmica: 7.200€

Durada: 2004-2005

Altres entitats participants:

 • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras (IP), Digna Couso Lagarón, Marcel.la Sáez García, Teresa Escalas Tramullas, Pilar García Rovira, Susana Hospital, Rufina Gutiérrez Goncet, Julian Oro, Antonio Alcázar, Joan Aliberas Maymi, Carmen Fernández.

Documents i publicacions derivades:
 • Informe tècnic