Referencia: 200700047154

Aquest projecte està dirigit al col·lectiu específic d’alumnes de secundària que estan ingressats en un hospital per una malaltia nefrològica.

Com tot pacient, aquests alumnes tenen dret d’ésser informats del seu estat de salut quan ingressen a l’hospital. Aquesta informació els la proporciona el metge/ssa que s’encarrega del seu cas, amb una adequació específica segons l’edat del pacient, seguint les indicacions de la Carta Europea dels Drets dels Nens Hospitalitzats de 1986 («Tot nen té dret a rebre una informació adaptada a la seva edat, al seu desenvolupament mental, al seu estat afectiu i psicològic, respecte el tractament mèdic a què està sotmès i a les perspectives positives que aquest li ofereix»). Normalment, les explicacions que reben els pacients tenen un alt contingut de conceptes científics. Això fa que, la major o menor comprensió d’aquestes explicacions depengui, en gran mesura, del nivell de alfabetització/literacitat científica dels pacients.

Tenint present que és a l’escola i per extensió, a l’Aula Hospitalària, on fonamentalment és produeix l’ensenyament-aprenentatge dels conceptes científics, amb aquest projecte pretenem contribuir a la millora de la comprensió de la seva situació personal, des de la racionalitat científica a joves de 12-16 anys hospitalitzats a l’Hospital Materno-infantil de la Vall d’Hebron. Al llarg d’un curs escolar, la seva aula rep més de 300 alumnes de secundària. La majoria ingressats a la unitat d’oncologia (>30 llits), nefrologia/diàlisi (>20 llits) i cremats (>10 llits). Més de la meitat d’aquest alumnes romanen a les seves unitats entre 2-3 setmanes, sovint amb reentrades periòdiques, fent-se intermitent la seva escolarització ordinària. Davant aquesta situació, volem introduir conceptes científics entorn al funcionament del ronyó i les malalties nefrològiques, amb l’elaboració i implementació de materials educatius específicament dissenyats, a partir de la recerca-innovació en didàctica de la biologia. Els materials educatius basaran els seu contingut no en la nomenclatura de les parts de l’aparell excretor sinó en la funció del ronyó i la seva importància en l’homeòstasi corporal. Aquest materials oferiran als alumnes un treball virtual i experimental de com funciona un ronyó i la seva relació amb altres parts del cos (sang, digestiu, respiratori,…) així com la similitud entre el l’actuació d’un ronyó i la d’una màquina de diàlisi, treballant a l’aula, per exemple, conceptes científics com filtració, difusió o concentració. Els materials fonamentalment s’elaboraran en format virtual/digital per investigadors del CRECIM (UAB) i del Institute of Educational Technology (The Open University), amb la col·laboració de les mestres de l’Aula Hospitalària que el Departament d’Educació assigna a cada hospital. Aquests materials es col·locaran en una plataforma educativa virtual, dissenyada específicament per fer de suport a aquests materials i suport a la tasca de les mestres de l’Aula Hospitalària. També amb aquest projecte, tenint present el panorama actual de les aules hospitalàries, amb falta de professors especialistes en ciències (i per tant en biologia), permetrà actualitzar els coneixements de biologia i implementar l’actuació de les mestres hospitalàries, posant al seu abast materials educatius específics per a treballar la quotidianitat dels seus alumnes. Si be aquests materials s’elaboraran per a la comprensió dels principals conceptes científics entorn al funcionament del ronyó, els resultats de l’experiència es preveuen utilitzar per elaborar altres materials per a la comprensió dels conceptes científics entorn a altres parts del cos i altres malalties. La realització d’aquest projecte preveu la col·laboració entre diverses entitats de la UAB (CRECIM, Facultat Ciències de l’Educació, Hospital Universitari Materno-Infantil de la Vall d’Hebrón) i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Dotación económica: 3.500€

Duración: 2008-2009

Otras entidades participantes:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Miembros del CRECIM participantes: Roser Pintó Casulleras, Pilar García Rovira, Denise Whitelock, Marcel·la Sáez García, Dídac Roig Laplaza.