Referència: 2006PEIR100001/60

  1. a) L’equip sol•licitat pel centre de recerca Crecim, consisteix essencialment en sistemes de captació en temps real i visualització de dades en format digital, gràfic i pictòric de fenòmens i processos que s’esdevenen. És una tecnologia, bastant nova en aquest país, per a la realització de treball de laboratori de qualitat amb alumnes de secundaria i de primers cursos d’universitat la implementació eficient de la qual requereix analitzar-ne la seva idoneïtat, les estratègies més adients, , observar les formes d’actuació dels alumnes i dels seus professors, observar dificultats específiques d’algunes gràfiques etc . El nostre grup 2005SGR00114 anomenat TIREC (Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l’Educació Científica) necessita de dispositius informàtics com aquests per la seva recerca. Fins ara, la investigadora principal ha coordinat dos projectes de la DG Research de la Comissió Europea adreçats a analitzar aspectes d’aquesta problemàtica: El Science Teacher Training in an Information Society i Integrating Knowledge for the Use of Informatics Tools in Science Education i dos I+D del MEC: Investigación sobre la Enseñanza de la Física con Internet (IEFNET i EAFNET). Tot això és possible dins de «l’escenari REVIR»: iniciativa en la que alumnes de secundaria assisteixen a sessions especialment dissenyades des de la recerca, per fer treball de laboratori amb eines informàtiques a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. És també una manera d’enfortir les relacions Universitat-Escola i de mostrar al propi professorat com els alumnes poden aprendre tot treballant de gust. L’anàlisi de les actuacions dels individus, de les respostes orals a qüestions, les formes d’operar sobre gràfiques, etc. no pot fer-se més que disposant d’aparells de registre. Per aquesta raó, dins dels aparells que necessitem per endegar la recerca hi ha d’haver vídeo càmeres com ara les que sol•licitem. La constant revisió i millora de software fa necessari anar adquirint actualitzacions adients. El mateix succeeix per l’adquisició de llibres tècnics i de recerca especialitzada. Per aquesta raó també sol•licitem diners per aquesta tasca.
  2. b) El material sol•licitat estarà instal•lat en una dependència de la facultat de Ciències de l’Educació.
  3. c) Utilització. D’aquest material a disposició del grup de Recerca TIREC també podran beneficiar-se altres membres del Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) que fan recerca en el mateix àmbit. Per l’estiu del 2007 esperem presentar-ne 7 Comunicacions en Congressos internacionals de prestigi.
  4. d) La investigadora principal d’aquest ajut i del Grup de recerca consolidat TIREC està coordinant la Xarxa XIRE 2006 (Xarxa per la Incentivació de la Recerca Educativa). Això implica que els 15 grups de Recerca en Didàctica de les Ciències i les Matemàtiques de Catalunya que agrupa la Xarxa tindran fàcil accés a l’equipament informàtic pel qual aquí sol•licitem ampliació i formació específica, si els cal.

Dotació econòmica: 2.723,25€

Durada: 2007-2008

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras, Digna Couso Lagarón.