Referència: SEJ2007-68113-C02-01

El projecte pretén explorar els processos de conversió de textos didàctics convencionals en hipertextos didàctics, de seqüències d’ensenyament lineals a seqüències de continguts per l’aprenentatge en entorns web. L’objectiu final és aconseguir regles d’actuació per la transformació de seqüències d’ensenyament-aprenentatge de ciències del format textual al format hipertextual que respectin l’enfocament d’aprenentatge assumit i permetin fer suggeriments pel tractament més adequat dels continguts científics per l’ensenyament-aprenentatge de la Física on-line.

A partir de l’anàlisi i exploració teòrica sobre ensenyament-aprenentatge mitjançant l’ús de TICs des d’una perspectiva socioconstructivista, es pretén arribar a resultats aplicables a l’elaboració de «bones pràctiques» per l’ensenyament-aprenentatge on-line de continguts concrets i d’interès de la Física. Han estat seleccionades les temàtiques d’Òptica i Acústica per la seva gran importància en la comprensió de fenòmens quotidians en la societat moderna i pel seu escàs impacte en la formació científica general. La possibilitat d’aprendre aquests conceptes on-line pot suplir aquesta mancança.

Dotació econòmica: 44.165€

Durada: 2007-2010

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)
  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras, Digna Couso Lagarón, Maria Pilar García Rovira, Montserrat Tortosa Moreno, Maribel Lacasa Millán, Marcel.la Sáez Garcia.

Documents i publicacions derivades: