Referència: 2008/ARIE/00065

Després d’uns anys inicials en els que l’entusiasme per la introducció d’unes novetats en els laboratoris escolars semblava ja satisfer a alguns, i en els que l’anàlisi de l’eficiència en l’ús de MBL era molt global, cal passar a una fase de detallar i matisar les conclusions poc coherents a vegades a les que s’ha anat arribant. La raó principal per escollir fer treball experimental amb MBL és que ens permet analitzar amb detall els fenòmens gràcies a les gràfiques que obtenim en pantalla mentre el fenomen es va produint. La problemàtica dels alumnes en donar significat a les gràfiques d’un procés, la qual cosa és clau en la comprensió de la seva evolució temporal, ha de ser font de recerca per una varietat de fenòmens. En aquest projecte pretenem dissenyar i validar una seqüència d’activitats de treball experimental per alumnes de secundària, sobre uns continguts científics específics, tot servint-se d’una eina específica com és la tecnologia MBL.

El nostre objectiu és dissenyar una sèrie d’activitats experimentals en les que s’utilitzaria un sensor de so i comprovar si el material didàctic resultant és adient per guiar els alumnes en la construcció de certs continguts científics sobre propagació i atenuació del so.

Considerem que el proveir de materials de treball experimental desenvolupats des de la recerca així com d’orientacions que tinguin en compte el procés dels alumnes de construcció de continguts científics específics pot resultar útil.

A més, conèixer l’evolució de les idees dels alumnes sobre un contingut conceptual ens orienta sobre els aspectes que cal atendre durant el seu ensenyament. Disposar de pistes fonamentades sobre els punts febles que necessiten major atenció o sobre les dificultats a superar mitjançant la implementació d’una seqüència d’activitats ens sembla realment útil per tal de mostrar les formes més eficients per a la consecució d’uns objectius proposats.

Així doncs, avancem amb aquest projecte cap a la línia de refinar una metodologia d’anàlisi i revisió d’estratègies didàctiques. Voldríem fer un pas decisiu per superar molts dels intents que s’havien fet en dècades passades en els que es pretenia validar materials amb dades poc fiables, per la manca de variables preses en consideració, i amb estudis estadístics utilitzant mostres no representatives. El nostre intent és fer un material útil a les aules després d’haver estat provat i revisat amb un procés iteratiu tant llarg com faci falta.

Dotació econòmica: 7.500€

Durada: 2009-2010

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras, Dídac Roig Laplaza, Marcel·la Sáez García, Lluïsa Herreras Blanco.