Referència: 2007/ARIE/00057

Una vegada que molt diversos estudis han mostrat la necessitat de què els alumnes elaborin els seus coneixements científics a través de la construcció de models, aquest projecte de recerca té com a objectiu analitzar les condicions que podrien afavorir o que suposen un obstacle, des de la perspectiva del professorat, per a la introducció de la modelització computacional en les classes de ciències de secundària. Els resultats obtinguts en altres estudis entorn dels processos d’aprenentatge com a processos de modelització amb eines informàtiques han estat positius en quant a què han mostrat com aquesta eina pot ajudar als alumnes a aconseguir un aprenentatge significatiu. La seva implantació depén del professorat que ha de disposar de coneixements teòrics i pràctics per portar-ho a terme. Diversos factors semblen estar intervenint en que escassament s’implantin, i en canvi altres eines informàtiques menys potents tenen major acceptació. Probablement la formació epistemològica del professorat, els instruments dels que disposa per incorporar innovacions, la pròpia visió del paper d’ensenyant, els hàbits, etc influeixen en tal selecció. Cal esbrinar-ho i trobar-ne explicacions plausibles. A les hores es podrà proposar una formació adient i no només basada en intuïcions. Al llarg del projecte, es proposaran sessions d’aprenentatge de diferents software de modelització, els professors assistents utilitzaran i construiran models i els aplicaran posteriorment a les seves aules. Les raons per la seva utilització i la forma de fer-ho seran analitzats a través de questionaris, observacions d’aula i entrevistes.

Poder descriure amb detall com es porten a l’aula unes pautes d’actuació que el mateix ensenyant ha dissenyat i com les va modificant des de la idea inicial, creiem que resulta interessant, no només per la incorporació de software de modelització sino també per la implantació de innovacions de diversos tipus. Pot donar pistes molt valuoses per una formació de qualitat.

Dotació econòmica: 7.555€

Durada: 2008-2009

Altres entitats participants:

  • CRECIM, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), (ES)

Membres del CRECIM participants: Roser Pintó Casulleras, Digna Couso Lagarón, Montserrat Tortosa Moreno, Maria Isabel Hernández Rodríguez, Rufina Gutiérrez Goncet, Maria Isabel Lacasa Millán.