Durant el curs 2015-16, el REVIR haurà acollit ja més de 15.000 estudiants d’educació secundària al llarg de més d’una dècada de vida de projecte. El projecte REVIR va veure la llum l’any 2003, poc després del naixement del Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de la UAB, centre creador i impulsor d’aquesta iniciativa. A més, aquest projecte ha comptat amb el patrocini del Consell Social de la UAB, de la Fundació Obra Social La Caixa, de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, via ajuts competitius, i d’empreses com Vernier, via dotació d’equipaments.

El projecte REVIR, que fomenta el treball pràctic de ciències experimentals en un laboratori informatitzat de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, actualment disposa d’una oferta de més de 15 sessions pràctiques de laboratori entorn a continguts curriculars de Física, Química i Biologia i amb un enfocament didàctic innovador. Les sessions REVIR, de 4 hores de durada, es caracteritzen pel treball actiu i autònom de l’alumnat de secundària en petits grups, pautat per uns protocols digitals dissenyats per l’equip del CRECIM, i orientat per diversos facilitadors (investigadors del CRECIM) i pel propi professorat acompanyant dels centres de secundària. Cada sessió REVIR presenta una pregunta o problema, social o científicament rellevant, que dóna peu a contextualitzar les activitats experimentals i de discussió que tenen lloc al llarg de la sessió. A més, aquestes activitats combinen l’experimentació real i virtual, aprofitant el màxim potencial de les tecnologies que s’hi integren (pissarra digital interactiva per la presentació i discussió de prediccions i resultats experimentals, ordinadors connectats en xarxa pel seguiment del protocol de la pràctica i posada en comú de produccions escrites o gràfiques, sensors per la recollida, representació i anàlisi de dades experimentals, simulacions i visualitzadors moleculars, entre d’altres).

En retrospectiva, alguns alumnes, avui dia universitaris, que van participar en les activitats del projecte REVIR quan eren alumnes d’educació secundària han valorat el seu pas en els següents termes: “El REVIR em va aproximar més a la universitat i a allò que m’agradava fer: em va aproximar a les pràctiques universitàries i em va donar eines per fer-les”.

Durant la primera etapa de vida, el projecte REVIR va expandir-se, dissenyant noves pràctiques, a càrrec d’un bon nombre de professors/es de secundària i investigadors/es en didàctica de les ciències, i oferint cada curs un major nombre de sessions REVIR a la setmana. Aquesta major oferta de sessions també ha estat possible gràcies al patrocini d’entitats com la Fundació La Caixa, que ha permès fer el projecte REVIR més inclusiu, finançant les despeses d’inscripció i transport fins el campus UAB de l’alumnat més desafavorit i, fins i tot, permetent el pilot de la iniciativa REVIR-OUT, que consistia en realitzar algunes d’aquestes sessions a les escoles de secundària. La renovació, no només de pràctiques REVIR, sinó també tecnològica, és constant per tal d’estar a l’avantguarda en la integració i utilització de TIC per a l’educació científica. En el futur més immediat, busquem integrar tecnologies mòbils com les tabletes i els smartphones, i contextos o problemàtiques reals provinents de recerques científiques que actualment es portin a terme des dels departaments, centres i instituts de recerca de ciències experimentals, per tal de dotar de més significativitat les noves pràctiques REVIR.

La solidesa de la trajectòria del projecte REVIR també es posa en relleu en el fet que ha esdevingut un escenari de formació inicial per molts joves professors/es de ciències i de recerca per molts joves investigadors/es en didàctica de les ciències. D’aquesta manera, l’equip del CRECIM identifica contínuament dificultats i fortaleses de cadascuna de les pràctiques dissenyades per tal de revisar-les i millorar-les. Alhora, els estudis sobre la percepció del professorat de secundària del projecte REVIR han posat de manifest una valoració molt positiva del mateix, no només com a servei educatiu de qualitat ofert als centres escolars sinó com a escenari de formació continuada del professorat de ciències, quant a estratègies docents amb ús de TIC. Els principals resultats dels estudis realitzats en el marc del projecte REVIR s’han presentat en nombrosos congressos i publicacions, el que ha permès a l’equip del CRECIM desenvolupar una sòlida experiència en l’avaluació i millora d’iniciatives educatives, alhora que en el disseny i implementació de noves, servei que actualment també ofereix a altres institucions.